Skip to content
 

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden Aim Bizz BV (hier genoemd Aimbizz)
Wolvenstraat 33 - 3290 Diest - BE 0889.496.829
1. Algemeen
•  Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Aimbizz als verkoper optreedt. Door ondertekening van de aanbiedingen, offertes en overeenkomsten verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden.
•  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Aimbizz zijn bevestigd.
•  Offertes en aanbiedingen: Alle offertes en aanbiedingen van Aimbizz zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
•  Aimbizz behoudt zich het recht voor om een offerte of aanbieding in te trekken of te wijzigen, zelfs na aanvaarding, in geval van onvoorziene omstandigheden of kennelijke fouten.
•  Totstandkoming van de overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding 
door de klant van de door Aimbizz gedane aanbieding of offerte.
•  Aimbizz is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren indien  de klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen of anderszins in gebreke blijft.
2. Betalingsvoorwaarden
•  Indien er gebruik wordt gemaakt van de kmo-portefeuille verloopt dit via de procedure van de kmo-portefeuille en wordt de betaling voorafgaand aan te leveren diensten voldaan. De BTW wordt in deze situatie rechtstreeks gestort aan Aimbizz voorafgaand aan de te leveren diensten.
•  Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de kmo-portefeuille is de factuur betaalbaar binnen de 7 dagen datum factuur. Betaling geschiedt via de aangegeven betaalmethodes op de factuur.
•  Bij niet tijdige betaling behoudt Aimbizz zich het recht verwijlinteresten van 12% aan te rekenen en een schadebeding van 15% aan te rekenen.
3. Annulering door de Klant
•  Annulering 14 dagen(of meer) voor de start van de te leveren diensten kunnen kosteloos geannuleerd worden. Indien er gebruik werd gemaakt van de kmo- portefeuille verloopt dit via de procedure van de kmo-portefeuille.
•  Bij annulering tussen de 14 dagen en de 7 dagen voor aanvang van de te leveren diensten betaald de klant een vergoeding van 25% van de totale waarde van de factuur. Indien er gebruik werd gemaakt van de kmo- portefeuille verloopt dit via de 
procedure van de kmo-portefeuille.
•  Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de te leveren diensten betaald de klant 50% van de totale waarde van de factuur. Indien er gebruik werd gemaakt van de kmo-portefeuille verloopt dit via de procedure van de kmo-portefeuille.
4. Eigendomsvoorbehoud:
•  Alle geleverde producten blijven eigendom van Aimbizz totdat de klant volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.
•  Het Structuur Optimalisatie Model en alle eigen ontwikkelde methoden die tijdens de diensten worden gebruikt door Aimbizz, zijn intellectueel eigendom van Aimbizz en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt of verspreid.
•  De inhoudelijke uitgewerkte plannen en strategieën worden eigendom van de klant na volledige betaling van de factuur.
5. Aansprakelijkheid
•  Aimbizz is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de te leveren diensten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Aimbizz.
•  De aansprakelijkheid van Aimbizz is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.
6. Overmacht:
In geval van overmacht is Aimbizz gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.
7. Vertegenwoordiging door derden:
Aimbizz behoudt zich het recht voor om zich te laten vertegenwoordigen door derden voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld in geval van ziekte of overmacht.
8. Toepasselijk recht en geschillen:
•  Op alle overeenkomsten tussen Aimbizz en de klant is het Belgische recht van toepassing.
•  Geschillen tussen Aimbizz en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Aimbizz is gevestigd.