Skip to content
 

Privacy Statement

Privacyverklaring van Aimbizz BV
Bij Aimbizz (hierna: "wij", "ons" of "onze"), gevestigd aan de Wolvenstraat 33 3290 te Diest, hechten wij grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze dienstverlening.
1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens: 
Naam en contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer) van onze cliënten en potentiële cliënten.
Gegevens over uw expertise en beroep voor het leveren van onze diensten.
Andere persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.
2. Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het leveren van onze diensten.
Het onderhouden van contact met onze cliënten.
Het verbeteren van onze dienstverlening.
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
3. Grondslagen voor de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
De uitvoering van een overeenkomst.
Het voldoen aan een wettelijke verplichting.
Uw expliciete toestemming.
Een gerechtvaardigd belang.
4. Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
5. Beveiliging en bewaartermijn
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of daarna op grond van wettelijke vereisten.
6. Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
7. Contactgegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via:
0479 97 96 35 of via mail: info@aimbizz.be
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt 07/02/2024Verkoopsvoorwaarden Aim Bizz BV (hier genoemd Aimbizz)